எந்தன் உயிரே. எந்தன் உயிரே

அன்னையே நீ என்னை கருத்தாங்கினாய்
இப்போது நான் கருத்தாங்கும் நேரத்திற்காக
காத்திருக்கிறாய்.


No comments:

Blog Archive