எழுதுவதை பகிருங்கள்
நீங்கள் எழுதுவதை பகிருங்கள் பணம் சம்பதிங்கள்.

உங்கள் வெப்சைட் ல் உள்ளவற்றை மற்றவர்கள் படித்தால் பணம் சம்பாதிக்க முடியும்

அதற்கு பின்வரும் தளம் உதவுகிறது ஓகே வ

உறுப்பினர் ஆகுங்கள் .

சம்பதிங்கள்

வாழ்த்துக்கள்
http://adf.ly/?id=1220414

No comments: