ஆயுத பூசை நல்வாழ்த்துக்கள்

புத்தகங்கள் பூசை அறைக்கு சென்றன
பாத்திரங்கள் பளபளப்பாயின
வண்டிகள் வனப்பாயின

புத்தகங்கள் பாத்திரங்கள் வண்டிகள்
அனைத்தும் குங்குமம் மஞ்சள் அணிந்து
மங்கலமாக காட்சியளித்தன

புத்தகங்கள் பாத்திரங்கள் வண்டிகள்
மட்டும் இல்லாமல்
கணினிகள் மற்ற எல்லாமும்
மஞ்சள் குங்குமம் அணிந்தன

கொலு வைக்கப்பட்டது
பரிசுகள் பரிமாறப்பட்டது
மனதுகள் சங்கமமாயின
நல்வாழ்த்துக்கள்

ஆயத பூசை நல்வாழ்த்துங்கள்
உங்களுக்கு மட்டுமல்ல
ஆயுதங்களுக்கும்  தான்
புத்தகங்கள் பாத்திரங்கள் வண்டிகள்
அவற்றின் பணிகளை தொட்ர்க

No comments: