கோடியும் கோபியும்

நான் நீங்களும் வெல்லம்லாம் ஒரு கோடி நிகிழ்ச்சி பார்பெண். அன்று கோபிநாத் விளையாடிய நிகைசி பார்த்தேன். 

அவர் வாழ்கையில் படிபடியாக முநேரியத்தை பஆர்க்கையில் மனதிற்கு மிகவும் மகிழ்சியாக இருந்தது. 

என்ன அறிவு என்ன அறிவு

முடிவெடுக்கும் திறன். 

அவர் பனிரெண்டு லட்சம் வரை வின் செய்தார் அடஹற்கு மேலும் வின் செய்து இருப்பார். 

ஆனால் அடுத்தவரும் ஆட வேண்டும் என்பதற்காக விட்டு கொடுத்து விட்டார். 

அவர் அறிவையும் திறமையும் பாராட்டு கிறேன் . 

வாழ்க அவர் பனி 

வளர்க அவர் புகை நன்றி வணக்கம் . 

வழ்க்துக்கள்  


No comments: