நிறை குறை

குறை நிறையுடன் ஏற்றுக்கொள்
உறவுகளை
குறைகளை சுட்டிக்காட்டி
நிறைகளை மறவாதே...
இது அன்பை குறைக்கும்
பாராட்டி பண்புடன்
வாழ்..
கோபம் குடும்பத்தை சிதைக்கும்
மறவாதே மனம் திருந்து...